Disertacijos

Eglė ŠTAREIKĖ

Partnerystės organizacinio mechanizmo fenomenas vietos veiklos grupėse

2017 m. gruodžio 1 d. Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto doktorantė Eglė Štareikė apgynė socialinių mokslų srities, Vadybos mokslo krypties (03S) disertaciją.

Disertacijoje buvo išnagrinėta mechanizmo koncepcija ir jos kilmė socialiniuose, mechanikos moksluose, buvo atlikta mechanizmo, kaip objekto, savybių bei sąsajų su organizacijos veiklos procesais analizė leidžia daryti prielaidas, iš kokių elementų organizacinis mechanizmas yra sudarytas, kokie yra priežastiniai ryšiai tarp elementų, kokie vyksta procesai, kokios atliekamos funkcijos, kokie yra organizacinio mechanizmo veikos principai, siekiant kaimiškų vietovių vystymo tikslų ir aplinkos pokyčių pe partnerystę.

Kaimiškų vietovių vystymo koncepcijos (endogeninės, egzogeninės ir neoendogeninės analizė), būdamos sąlyginai skirtingos, atskleidė ir išryškino partnerystės organizacinio mechanizmo natūralios egzistencinės aplinkos savybes, sąlygojančias organizacinio mechanizmo požymių ir jo veiksenos principų formavimąsi kaimiškose vietovėse, tai sudarė prielaidas partnerystės organizacinio mechanizmo raiškos analizei vietos veiklos grupėje, kaip savarankiškai organizuotame nehierarchiniame procese.

Disertacijoje ištyrus partnerystės organizacinį mechanizmą, kaip fenomeną, siekiant pažinti jo vidinių savybių mechanistinę veikseną, taip pat atlikus partnerystės organizacinių mechanizmų skirtybių, identifikuotų vietos veiklos grupės praktikoje, analizę, buvo apibrėžta partnerystės organizacinio mechanizmo vidinė sandara, partnerystės organizacinio konstrukto aprėptis ir sudaryta partnerystės organizacinio mechanizmo tipologija.

Kartu su mokslinio darbo vadove prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, doktorantė parašė 3 mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose ir pristatė 3 pranešimus Lietuvos, Didžiosios Britanijos ir Lenkijos tarptautinėse konferencijose.

 

Jurgita ZALECKIENĖjurgitai

Ūkininko ūkio diversifikacijos sprendimo priėmimas

2015 m. birželio 12 d. Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto doktorantė Jurgita Zaleckienė eksternu apgynė socialinių mokslų srities, Vadybos mokslo krypties (03S) disertaciją.

Ūkininkavimo tikslų, ūkininkų požiūrio į ūkininkavimą kitimas, žemės ūkio politikos ir žemės ūkio produktų rinkų liberalizavimas, technologinė pažanga, kintantys vartotojų poreikiai ir kt. lemia ūkininkų ūkių diversifikacijos sprendimo poreikį ir aktualumą. Ūkininkų ūkių diversifikacijos, kaip mokslinių tyrimų objekto, aktualumas grindžiamas tuo, jog diversifikacija apibūdinama kaip inovatyvi ir kompleksiška verslo organizacijų vystymo strateginė alternatyva. Dauguma ūkininkų ūkių – natūraliai susiformavusios šeimos verslo organizacijos jos ekonominiams ir socialiniams tikslams pasiekti. Veiklos tęstinumas, jos savarankiškumas bei atlygintinumo siekimas ūkininko ūkyje turi specifinius: ūkininko ūkio kaip verslo organizacijos, gamybos ir istorinės raidos bruožus. Modeliuojant ūkininko ūkio diversifikacijos sprendimo priėmimo procesą, visa tai reikėtų įvertinti. Kitų šalių tyrėjų išvados negali būti tiesiogiai pritaikomos Lietuvoje dėl vietos, istorinės ūkininkų ūkių raidos, kultūrinių skirtumų.

Siekiant užsibrėžto darbo tikslo buvo sukurtas ūkininko ūkio diversifikacijos sprendimo priėmimo loginis modelis. Jo patikrai naudotas ekspertų interviu metodas. Atlikto ūkininko ūkio diversifikacijos sprendimo priėmimo loginio modelio patikros tyrimo rezultatai patvirtino darbo svarbą ir aktualumą: ūkininko ūkio diversifikacijos sprendimai priimami neracionaliai, egzistuoja „suvaldomumo iliuzijos“ problema, stokojama verslininkiško požiūrio, priimant ūkininko ūkio diversifikacijos sprendimą nepakankamai buvo įvertinami tiek subjektyvūs, tiek objektyvūs veiksniai, priimant ūkininko ūkio diversifikacijos sprendimą buvo susidurta su informacijos stoka.

Pagal gautus empirinio tyrimo rezultatus buvo pateiktos rekomendacijos ir ūkininko ūkio diversifikacijos sprendimo priėmimo tobulinimo linkmės.

 

 

Rasa PAKELTIENĖgynimo nuotrauka

Kaimiškų vietovių vystymo sinergijos potencialo stiprinimas

2015 m. gruodžio 18 dieną, Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto doktorantė Rasa Pakeltienė apgynė socialinių mokslų srities, Vadybos mokslo krypties (03S) disertaciją.

Mokslo daktaro disertacija rengta 2011–2015 metais Aleksandro Stulginskio universitete pagal suteiktą Vytauto Didžiojo universitetui, Klaipėdos universitetui, Aleksandro Stulginskio universitetui, Mykolo Romerio universitetui ir Šiaulių universitetui (2011 m. birželio 8 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1019) doktorantūros teisę.

Daktaro disertacija apginta jungtinės doktorantūros Vadybos mokslo krypties taryboje, kuriai pirmininkavo prof. dr. A. Baležentis (Mykolo Romerio universitetas), kiti nariai: prof. dr. I. Bakanauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. J. Ramanauskas (Klaipėdos universitetas), prof. dr. B. Rivža (Latvijos žemės ūkio universitetas) ir doc. dr. B. Vaznonis (Aleksandro Stulginskio universitetas).

Kartu su mokslinio darbo vadove prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, doktorantė parašė 7 mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, pristatė 6 pranešimus šalies ir tarptautinėse konferencijose.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt