Rasa Pakeltienė

Docentė, socialinių mokslų daktarė.

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS.

Kaimo plėtra ir regioninis vystymas, kaimiškųjų vietovių vystymo modeliai, ryšiai tarp kaimo vystymo dedamųjų, kaimo vystymo sinergija, strateginis proveržis, novatoriškų sprendimų priėmimo metodai.

SVARBIAUSI PROJEKTAI.

1. Intensyvios studijų programos tarptautiniai kursai „Role of Agricultural and Natural Resources in the Context of Sustainable Rural Development“.
Projekto veiklų vykdytoja, atsakinga už dalyvių atranką, projekto dalykinių išvykų organizavimą, programos parengimą. (2012 m. balandžio 15-28 d.)
2. “Mokslinės rekomendacijos dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų tyrimų bei inovacijų plėtros 2014 – 2020 m.”
Projekto veiklų vykdytoja, atsakinga už šalies ir užsienio ministerijų strateginių dokumentų analizę bei rekomendacijų rengimą. (2012 m. spalio – lapkričio mėn.)
3. Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas projektas „Novatoriškų sprendimų paieška ir taikymas kaimo vietovių pokyčiams valdyti“. Jaunesnioji mokslo darbuotoja, atsakinga už projekto veiklų organizavimą ir įgyvendinimą. (2011 – 2012 m.).
4. „Kaimo socialinės infrastruktūros vystymas siekiant užtikrinti socialinę sanglaudą“.
Jaunesnioji mokslo darbuotoja, atsakinga už kaimo socialinės infrastruktūros (KSI) objektų identifikavimą, KSI vystymo modelių ir teorijų aprašymą, Lietuvos ir ES naudojamų KSI būklės vertinimo rodiklių sistemos ir duomenų bazės analizę, tarptautinės mokslinės konferencijos ir renginio pranešimų leidinio organizavimą, mokslinių straipsnių pagal tematiką rengimą. (2013 – 2015 m.)

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS.

Referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“
1. Atkočiūnienė, V., Vaišnoraitė, R. (2011). Principo „iš apačios į viršų“ raiška rengiant, priimant ir įgyvendinant kaimo vietovių pokyčių valdymo strateginius sprendimus (The Expression Of The Principle „Bottom Up“ Organizing, Taking And Realizing The Strategical Decisions Of Changes Management Of Rural Areas)//Vadybos mokslas ir studijos ‒ kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai/Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija. 2011, Vol., 4 (28). (Business Source Complete).
2. Atkočiūnienė, V., Vaišnoraitė, R. Model of Rural Area Change Management Using the Principle “Bottom-up”. The fifth international scientific conference. Rural development 2011. 24 – 25th November, 2011. Aleksandras Stulginskis University. Akademija. [ISI Web of Science]
3. Vaišnoraitė, R., Žukovskis, J. Institutions Forming the Infrastructure of Rural Areas in Lithuania: a Systematic Approach. The fifth international scientific conference. Rural development 2011. 24 – 25th November, 2011. Aleksandras Stulginskis University. Akademija. [ISI Web of Science]

Recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse
Atkočiūnienė, V., Vaišnoraitė, R. (2012). „Kaimiškųjų vietovių vystymo strateginio proveržio sąlygos: Dargužių kaimo atvejis“ (Strategic Breakthrough Conditions of Rural Areas Development: the Case of Dargužiai Village). Lietuvos mokslų akademijos ir Aleksandro Stulginskio universiteto žurnalas „Žemės ūkio mokslai“. Nr. 3. p. 190–196. Žurnalas indeksuojamas duomenų bazėje CAB Abstracts.

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose
1. Vaišnoraitė, R. (2011). Kaimo vietovių pokyčių valdymas pagal principą „iš apačios į viršų (Management of Rural Areas Changes under the Principle “Bottom up“)//Studentų mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2011“. Lietuvos žemės ūkio universitetas.
2. Vaišnoraitė, R. (2009). Gasčiūnų kaimo bendruomenės projektas „Bendruomenės patalpų įrengimas“ (The Project of Community Gasčiūnai „Equipment of Community Premises)//Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis. Straipsnių rinkinys, 3-oji mokslinė – praktinė konferencija. Akademija: 2009, p. 103-105.
3. Pakeltienė, R., (2012). „Teminiai kaimai – sinerginė kaimo vystymo perspektyva“ (Thematic Village ‒ Synergistic Rural Development Perspective)//Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis. Straipsnių rinkinys, 5-oji mokslinė – praktinė konferencija. Akademija: 2012, p. 147-149.
4. Atkočiūnienė, V., Pakeltienė, R., Urmonienė, D. (2012). Novatoriškas kaimiškųjų vietovių valdymo sprendimų priėmimas (Innovative Rural Management Decision Making)//Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis. Straipsnių rinkinys, 5-oji mokslinė – praktinė konferencija. Akademija: 2012, p. 38-44.

Kitos mokymo ir metodinės priemonės
1. Atkočiūnienė V., Petrulienė, D. Urmonienė, D., Vaišnoraitė, R. (2012). Novatoriškų sprendimų modeliavimas kaimo vietovių pokyčių valdymui//Mokslinė studija: Aleksandro Stulginskio universitetas.
2. Atkočiūnienė V., Vaišnoraitė, R. (2012). Kaimiškųjų vietovių teritorinio kapitalo tyrimo, vertinimo ir konkurencingumo stiprinimo metodinės rekomendacijos//Aleksandro Stulginskio universitetas

KITA SVARBI INFORMACIJA IR PASIEKIMAI.

1. 2012 09 10 – 2012 09 16 Doktorantų mokykla, Estonian University of Life Sciences (Estonia).
Kurso pavadinimas – Mokslo filosofija (Philosophy of science and Ehitcs of science).
2. 2013 04 22 – 2012 04 27 Projektas „Get Fit for Your Job“. Mokymai Gruzijoje. Organizatoriai VšĮ „ProReNata“ kartu su partneriais Gruzijoje, Armėnijojoje, Moldovoje, Rumunijoje, Azerbaidžane.Įgytas „Youthpass“ sertifikatas.
3. 2013 09 02 – 2013 09 10 Projektas “The Rural Leaders of Europe”. Mokymai Rumunijoje. Organizatoriai “Asociatia pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor din Mediul Rural” (Rumunija) kartu su partneriais Lietuvoje,Estijoje, Italijoje, Gruzijoje, Armėnijoje, Moldovoje, Azerbaidžane. Įgytas „Youthpass“ sertifikatas.
4. 2014 02 08 – 2014 02 15 Doktorantų mokykla „PhD winter school“. Organizatoriai ‒ Žemės ūkio ir žuvininkystės tyrimų institutas (Belgija), Ghent‘o universitetas su partneriais: Jyväskylä universitetu (Suomija) ir MTT Žemės ūkio maisto produktų tyrimų institutu (Suomija) ir kt. dalyvaujantys programoje COST „Investigating cultural sustainability“.
5. Teminis seminaras „Novatoriškų sprendimų modeliavimas kaimo vietovių pokyčių valdymui“, Aleksandro Stulginskio universitetas
Organizacinio komiteto narė, atsakinga už seminaro organizavimą, pranešimo pristatymą. (2012 m. birželio 28 d.)
6. 5-oji mokslinė praktinė konferencija: Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis“, Aleksandro Stulginskio universitetas. Organizacnio komiteto narė (2012 m. rugsėjo 28 d.).
7. Tarptautinė mokslinė konferencija „Rural Development 2013: Innovations and Sustainability“. Administratotė, atsakinga už konferencijos organizavimą. (2013 m. lapkričio 28-29 d.). 8. Konferencija „Moderni vadyba – kultūros politikos dalis“Asistentė, atsakinga už studentų pranešimų organizavimą, pagalbą konferencijos moderatoriui (2013 m. kovo 14 d.)
9. Magistrantų konferencija „Jaunasis mokslininkas 2013“. Organizacinio komiteto narė, atsakinga už pirmininkavimą administravimo ir kaimo plėtros sekcijoje (2013 m. balandžio 18 d.). 10. Doktorantų mokslinė konferencija „Jaunimas siekia pažangos, 2013“. Organizacinio komiteto narė, atsakinga už konferencijos organizavimą, socialinių mokslų sekcijos moderavimą (2013 m. gegužės 9 d.).

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai