Daiva Urmonienė

Lektorė, doktorantė.

 

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS.

Harmoningas valdymas, žmogiškųjų išteklių valdymas,karjerosvaldymas, vietos savaldos valdymas, verslo komunikacija, viešasis administravimas.

SVARBIAUSI PROJEKTAI.

 1. „Ateities ekosisteminės paslaugos Lietuvos kranto zonoje globalios kaitos kontekste (EcoServe)“, Jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2018 – 2022 m.
 2. “Kaimo socialinės infrastruktūros vystymas siekiant užtikrinti teritorinę ir socialinę sanglaudą“, Jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2013 – 2014 m.
 3. „Mokslinės rekomendacijos dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų tyrimų bei inovacijų plėtros 2014 – 2020 m“, 2012 – 2013 m.
 4. „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (1 etapas)“, 2012 – 2013 m.

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS.

 1.  Urmonienė, Daiva. Harmonious management in public sector // Research for rural development 2016 : annual 22th international scientific conference proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava. ISSN 1691-4031. 2016, vol. 2, p. 218-225. [CAB Abstracts; Academic Search Complete; AGRIS; Scopus].
 2. Urmonienė, Daiva; Žukovskis, Jan. Institutional dependency model for Lithuanian local government in the context of harmonious management // Research for rural development 2014 : annual 20th international scientific conference proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava. ISSN 1691-4031. 2014, vol. 2, p. 237-243.
 3. Atkočiūnienė, Vilma; Kiaušienė, Ilona; Urmonienė, Daiva. Integruotas kaimo socialinės infrastruktūros valdymas // Kaimo socialinės infrastruktūros vystymasis = Rural social infrastructure development [elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2014, ISBN 9786094490736. p. 13-27. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3371>.
 4. Atkočiūnienė, Vilma; Kiaušienė, Ilona; Urmonienė, Daiva. The innovative management principles of rural social infrastructure development // European Scientific Journal. Kočani : European Scientific Institute. ISSN 1857-7881. Vol. 10, no. 7 (2014), p. 100-117. Prieiga per internetą: <http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/2971/2795>.
 5. Lukė, Renata; Urmonienė, Daiva. Ūkininkų konsultavimo metodų pasirinkimą lemiančios sąlygos // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija. ISSN 1822-6760. T. 36, nr. 1 (2014), p. 81-91. Prieiga per internetą: <http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/802/828>.

KITA SVARBI INFORMACIJA IR PASIEKIMAI.

Nuo 2015 m. lektorė Aleksandro Stulginskio universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakultete, Verslo ir kaimo plėtros vadybos institute;

Nuo 2012 m. vadybos krypties doktorantė;

Dalyvauja absolventų klubo ASU alumni veikloje (administratorės pareigose);

Dalyvauja ASU doktorantų korporacijos „Kolegos“ veikloje (narė);

Pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje trukmė nuo 2007 m.;

Mokslinio darbo trukmė nuo 2007 m.

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

 • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
 • Tel. (837) 75 22 57
 • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai