Apie institutą

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas

Universiteto g. 10 – 404,  LT-53361, Akademija, Kauno r.

Telefonas: +370 37 752214

Faksas: +370 37 752214

El.paštas: vkpvi@asu.lt

Instituto direktorius – prof. dr. Jan Žukovskis        El.paštas: jan.zukovskis@asu.lt

Instituto misija – plėtoti nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu pripažintą kokybišką, pažangią, ekonominius, socialinius, kultūrinius poreikius atitinkančią mokslinę, pedagoginę ir švietėjišką veiklą, vienijant Socialinių mokslų srities Vadybos, Ekonomikos ir kitų susijusių krypčių mokslininkus, dėstytojus; ugdyti inovatyvius vadybinius ir mokslinius gebėjimus bei profesinę kompetenciją verslo ir kaimo plėtros vadybos srityse.

Instituto veiklos tikslai:

1. Plėtoti socialinių mokslų srities vadybos ir kitų susijusių krypčių aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) veiklą, bendradarbiaujant su šalies ir užsienio mokslininkais rengti ir vykdyti bendrus mokslo ir studijų projektus.

2. Vykdyti socialinių mokslų srities vadybos, viešojo administravimo, verslo ir kitų susijusių krypčių studijas, teikiančias mokslo žiniomis ir moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, socialiai atsakingą ir kūrybingą asmenybę, sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą;

3. Dalyvauti studijų programų tobulinimo, atnaujinimo ir naujų programų kūrimo procese;

4. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, šalies bei užsienio institucijomis, užtikrinti glaudų teorijos ir praktikos ryšį, drauge generuoti naujoves, idėjas bei skleisti mokslo žinias.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai