Taikomieji moksliniai tyrimai

Kaimo gyventojų poreikių taikant įvairius metodus tyrimas Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, dr. Stasė Navasaitienė, doc. dr. Rimantas Dapkus, lekt. dr. Ilona Kiaušienė Kaimo gyventojų poreikiais yra grindžiamos vietos plėtros strategijos. Poreikių tyrimai gali būti atliekami taikant įvairius mokslinio tyrimo metodus orientuojantis į kaimo vietovės ypatumus, įtraukiant pačius kaimo gyventojus ir prisiimant tam tikrus įsipareigojimus ir atsakomybę.
Kaimo turizmo verslo organizavimas ir valdymas Doc. dr. Adelė Astromskienė Kaimo turizmo paslaugų rinkos nišų vertinimas, verslinės veiklos organizavimo ir valdymo sprendimų pagrindimas.
Kaimo bendruomenių organizacijų veiklos valdymas Doc. dr. Stasė Navasaitienė Bendrumenių poreikių identifikavimas ir rezultatų taikymas planuojant kaimo bendruomeninių organizacijų veiklą. Tikslinė grupė – kaimo bendruomeninės organizacijos, Vietos veiklos grupės ir kitos nevyriausybinės orgasnizacijos.
Kaimo vystymo inovacijų vertinimas ir diegimas atsižvelgiant į vietovės vystymo potencialą Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, doc. dr. Rimantas Dapkus Kaimiškosios vietovės vystymo potencialo (išteklių, kompetencijos, pajėgumų) analizė ir vertinimas, naujų vystymo krypčių/išteklių derinių ir produktų nustatymas, inovacijų diegimo planavimas
Produktų kokybės ir komunikacijos, prekės ženklo vertės tradiciniais ir inovatyviais sprendimais modeliavimas lekt. Vitalija Vanagienė Įmonių, ūkininkų ūkių ar kitų organizacijų produktų kokybės ir komunikacijos valdymo vertinimas, alternatyvių gerinimo sprendimų teikimas. Naujų ar rinkoje esančių įmonių, ūkininkų ūkių ar kitų organizacijų konkurencingumo rinkoje vertinimas, lyderystės modeliavimas siekint užtikrinti prekės ženklo vertę tradiciniais ir inovatyviais sprendimais.
Žemės ūkio produktų gamybos apskaitos ir savikainos kalkuliavimo modeliavimas Prof. dr. N.Stončiuvienė, prof. dr. D.Zinkevičienė Žemės ūkio produktų gamybos apskaitos ir savikainos kalkuliavimo modelių patikrinimas žemės ūkio verslo organizacijose. Išlaidų apskaitos ir produktų savikainos kalkuliavimo galimybių studijų parengimas.
Įmonių, gaminių arba jų grupių, pramonės šakos vidaus ir užsienio prekybos srautų vertinimas Prof. dr. (HP) Vlada Vitunskienė, mag. Evaldas Serva Įmonių, gaminių arba jų grupių, pramonės šakos vidaus ir užsienio prekybos srautų analizė, plėtros galimybių ir grėsmių, konkurencinių pranašumų tarptautinėse ar atskirų šalių rinkose įvertinimas.
Žemės ūkio verslo organizacijų strateginės pozicijos tyrimas ir strateginių pasirinkčių modeliavimas Prof. dr. Jonas Čaplikas Dinamiškėjant žemės ūkio verslo aplinkai, aktualizuojasi ūkininkų ir kitų žemės ūkio verslo organizacijų strateginės vadybos ir strateginio vystymo praktinių aspektų taikomieji tyrimai. Pagrindiniai iš jų – strateginės pozicijos vertinimas, strateginę poziciją atitinkančių strateginių parinkčių, jų kaitos modeliavimas pagal organizacijų vystymosi raidos etapus.
Regiono,  šalies ar Europos Sąjungos vystymosi potencialo vertinimas Prof. dr. (HP) Vlada Vitunskienė, dr. doc. Bernardas Vaznonis, mag. Evaldas Serva, mag. Bernardas Kniūkšta, mag. Lina Blockytė, doc. dr. Rimantas Dapkus Teritorijų ekonominės, socialinės ir gamtinės aplinkos būklės įvertinimas, palyginamoji analizė regiono, šalies Europos Sąjungos vystymosi potencialo nustatymas.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt