Galimybių studijos

Kaimo vietovių gyvybingumo vertinimas ir vystymo scenarijų rengimas įtraukiant kaimo plėtros veikėjus Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, lekt. Alvydas Aleksandravičius Vietovės gyvybingumo vertinimas – prevencinė priemonė negatyviems demografiniams pokyčiams valdyti. Kaimo vietovės gyvybingumo vertinimas – tarsi profilaktinis „sveikatos tikrinimas“ sudarantis galimybes kaimo bendruomenei pačiai analizuoti, pamatyti ir įveikti sunkumus. Atliekant vertinimą atskleidžiami kaimo vietovių demografiniai pokyčiai, parodoma, ar vietovėje sėkmingai sprendžiamos su demografiniais pokyčiais susijusios problemos. Vertinimas atliekamas taikant informacines technologijas.
Verslo aplinkos tyrimas doc. dr. Rolandas Drejeris, doc. dr. Rimantas Dapkus Politinės-ekonominės aplinkos poveikio verslui tyrimai. Norminių dokumentų rengimas bei vertinimas. Produkto vartotojų apklausų organizavimas: anketų rengimas, duomenų apdorojimas. Konkurentų veiklos tyrimai. Reikiamų duomenų sukomplektavimas sprendimui priimti.
Integruotų vietos plėtros strategijų rengimas doc. dr. Asta Raupelienė, lekt. dr. Vytautas Pilipavičius, lekt. Alvydas Aleksandravičius, doc. dr. Rimantas Dapkus, prof. dr. Vilma Atkočiūnienė Strategijos koncepcijos rengimas, situacijos ir vietos išteklių analizė, prioritetų išskyrimas, veiklos krypčių numatymas, įgyvendinimo scenarijų formavimas.
Verslumo galimybių formavimas NVO sektoriuje lekt. dr. Vytautas Pilipavičius, lekt. Vytautas Vaznonis Verslo galimybių formavimo NVO sektoriuje tyrimo metodikos parengimas, NVO sektoriaus socialinio-ekonominio vystymo vertinimas bei rekomendacijų rengimas Vaisių ir daržovių gamintojų grupių kūrimo teisinės ir ekonominės aplinkos vertinimas.  Galimybių vaisių ir daržovių gamintojų grupėms įkurti  studijų parengimas.
Naujų ir socialiai atsakingų produktų, paslaugų grįstų pirkėjų ir/vartotojų elgsena prototipų kūrimas, įvedimas į rinką lekt. Vitalija Vanagienė Naujų ir socialiai atsakingų produktų, paslaugų prototipų kūrimo pagrindimas, įvedimo į rinką strategijos parengimas įmonėms, ūkininkų ūkiams ar kitoms organizacijoms
Produktų/paslaugų rinkos, rinkodaros tyrimai, nukreipti į pirkėjų ir/vartotojų elgseną rinkodaros koncepcijoms vertinti Produktų/paslaugų rinkodaros strategijų kūrimas ir vertinimas lekt. Vitalija Vanagienė, lekt. Rasa Rukuižienė Rinkodaros alternatyvių gerinimo sprendimų pagrindimas ir teikimas  įmonėms, ūkininkų ūkiams ar kitoms organizacijoms. Rinkodaros sprendimo dėl naujo produkto įvedimo sąlygų tyrimas ir priemonių įgyvendinimas, skirtas įmonėms, ūkininkų ūkiams, komercinėms ir paslaugų (kaimo turizmo) įmonėms, kaimo bendruomenėms įgyvendinant SVV projektus.
Viešųjų paslaugų organizavimo tobulinimas lekt. Alvydas Aleksandravičius, doc. dr. Rimantas Dapkus Viešųjų institucijų, teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų organizavimo ir kokybės vertinimas bei tobulinimas
Ūkinės veiklos kaimo vietovėse įvairinimo galimybių tyrimas lekt. Alvydas Aleksandravičius Ūkinės veiklos įvairinimo kaimo vietovėse galimybių tyrimas
Inovacijų (verslo) projektų rengimas lekt. Rasa Rukuižienė, doc. dr. Rimantas Dapkus SVV veiklos ir alternatyvaus verslo projektavimas kaimo vietovėse pagal inovatyvumo kriterijų vertinimo metodiką.
Įmonių organizacinių valdymo struktūrų formavimas ir optimizavimas doc. dr. Jan Žukovskis, dokt. Daiva Urmonienė Įmonių, ūkininkų ūkių ar kitų organizacijų valdymo struktūros ir vadybos procesų tyrimas,  veiklos sąnaudų įvertinimas, pasiūlymų dėl valdymo struktūros optimizavimo teikimas
Kaimo vietovės soc. ekonominės būklės tyrimai, scenarijų kūrimas doc. dr. Asta Raupelienė, doc. dr. Rimantas Dapkus, lekt. dr. Ilona Kiaušienė Kaimo vietovės socialinės ekonominės būklės vertinimo metodikos parengimas Kaimo vietovių socialinės ekonominės būklės tyrimas remiantis statistiniais ir apklausų duomenimis Vietovės vystymosi schema ‒ scenarijų kūrimas naudojantis programiniais paketais
Vietovės rinkodaros strategijos rengimas lekt. Rasa Rukuižienė, prof. dr. Vilma Atkočiūnienė Rinkodaros priemonių identifikavimas ir įgyvendinimo planavimas didinant kaimiškosios vietovės konkurencingumą
Verslo planų rengimas ir įmonės / ūkio perspektyvinės veiklos projektavimas, Verslo planavimo modelio parengimas doc. dr. Audrius Gargasas, lekt. Rolandas Rakštys Įvertinus įmonės/ūkio veiklos rezultatus, parengti rekomendacijas dėl įmonės/ūkio prioritetinių veiklos sričių plėtros ir investicijų. Atsižvelgiant į specifinius įmonės ar ūkininko veiklos požymius, parengiama verslo plano skaičiuoklė MS Excel aplinkoje.
Logistinių sistemų ir procesų valdymo vertinimas ir tobulinimas doc. dr. Audrius Gargasas Atlikus įmonės logistinės veiklos analizę, įvertinami svarbiausi  logistikos rodikliai ir nustatomi įmonės logistikos sistemos tobulinimo būdai.
Inovatyvių idėjų radimas, inovacijų diegimas. Inovacijų  projektai kaimo bendruomenėms. doc. dr. Rolandas Drejeris, lekt. Rasa Rukuižienė Verslo nišų paieška pagal turimą arba naują veiklos pobūdį. Inovatyvių idėjų vertinimas bei pagalba jas įgyvendinant. Inovatyvių sprendimų paieškos sistemos kūrimas kaimo vietovėse skatinant jaunimo ir moterų verslumą.
Alternatyvių verslų planavimo ir finansavimo galimybių tyrimai lekt. Rasa Rukuižienė Mokymai ir konsultacijos kaimo bendruomenėms. Jaunimo, moterų užimtumo didinimo galimybių paieška ir priemonių rengimas, pagalba steigiant alternatyvaus verslo įmonę kaime. Verslo nišų kaime kūrimas.
Derybų menas ir pardavimų valdymas lekt. Rasa Rukuižienė Mokymų kursas SVV, žemės ūkio ir specializuotų komercinių įmonių pardavimų vadybininkams.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt