Ekspertinis darbas

Europos Sąjungos BŽŪP I ramsčio priemonių ir kaimo vystymo programų vertinimas Prof. dr. (HP) Vlada Vitunskienė, doc. dr. Rimantas Dapkus Europos Sąjungos BŽŪP I ramsčio priemonių ir kaimo vystymo programų išankstinis, tarpinis ir galutinis vertinimas. Nacionalinės socialinės politikos priemonių ekonominio ir socialinio efektų vertinimas.
Verslo organizacijos tikrosios vertės nustatymas Prof. dr. (HP) Vilija Aleknevičienė Verslo organizacijos pardavimo, keitimo ar jungimosi atvejais reikia žinoti jos tikrąją vertę, kad sandoris būtų vienodai efektyvus visoms šio sandorio šalims. Tikroji vertė nustatoma diskontuotų pinigų srautų metodu. Tikslinė grupė – privačios verslo organizacijos (uždarosios akcinės bendrovės, ūkininkų ūkiai, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai).
Apskaitos ir vadybos informacinių sistemų kokybės ir priimtinumo institucijoms vertinimas doc. dr. Linas Stabingis Tyrimo ir vertinimo metodinis pagrindas yra daugiaaspekčio vertinimo metodų taikymas atsižvelgiant į konkrečius vertinimo tikslus, naudotinus kokybės vertinimo kriterijus bei pageidaujamą vertinimo rezultatų tikslumą ir patikimumą.
Veiklos sąnaudų vertinimas ir/arba optimizavimas doc. dr. Jan Žukovskis Įmonių, ūkininkų ūkių ar kitų organizacijų veiklos sąnaudų įvertinimas, pasiūlymų dėl sąnaudų mažinimo teikimas. Tikslinė grupė – įmonės, ūkininkai ar kitos organizacijos.
Įmonių,ūkininkų ūkių veiklos ir atskirų verslų rizikos vertinimas mag. Rolandas Rakštys Identifikuojami rizikos veiksniai. Nustatoma atskirų veiklos sričių, taip pat, viso ūkio (įmonės) veiklos rizika. Tikslinė grupė – įmonės ir ūkininkai.
Vietos veiklos grupių ir jų veiklos vertinimas ir stebėsenos sistemų kūrimas / LEADER metodo įgyvendinimo vertinimas, VVG veiklos tobulinimas Prof. dr. Jonas Čaplikas, prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, lekt. Alvydas Aleksandravičius Vietos veiklos grupės yra svarbios kaimo plėtros institucijos, tiesiogiai dalyvaujančios  ES LEADER metodo įgyvendinimo programose. Šioms institucijoms reikalingos veiklos stebėsenos sistemos ir periodiškas veiklos vertinimas, kartu iš šio pobūdžio ekspertinės paslaugos. LEADER principų diegimo rengiant ir įgyvendinant integruotas vietos plėtros strategijas ir projektus vertinimas.
Integruotų vietos plėtros strategijų įgyvendinimo monitoringas doc. dr. Asta Raupelienė, lekt. dr. Vytautas Pilipavičius, lekt. Alvydas Aleksandravičius, doc. dr. Rimantas Dapkus, prof. dr. Vilma Atkočiūnienė Integruotų kaimo vietovių plėtros strategijų, parengtų pagal Leader metodą, stebėsenos vertinimas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt